Esaïe 19:3
ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל האלילים ואל האטים ואל האבות ואל הידענים׃
Esaïe 19:13
נואלו שרי צען נשאו שרי נף התעו את מצרים פנת שבטיה׃
Esaïe 29:14
לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר׃
Esaïe 44:25
מפר אתות בדים וקסמים יהולל משיב חכמים אחור ודעתם ישכל׃
Job 5:12
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃
Job 5:13
לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃
Job 12:17
מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל׃
Psaumes 33:10
יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים׃
Jérémie 49:7
לאדום כה אמר יהוה צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם׃
Ezechiel 7:26
הוה על הוה תבוא ושמעה אל שמועה תהיה ובקשו חזון מנביא ותורה תאבד מכהן ועצה מזקנים׃
1 Corinthiens 1:19
כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר׃
1 Corinthiens 1:20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃
Esaïe 30:4
כי היו בצען שריו ומלאכיו חנס יגיעו׃
Nombres 13:22
ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים׃
Psaumes 78:12
נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צען׃
Psaumes 78:43
אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען׃
Ezechiel 30:14
והשמתי את פתרוס ונתתי אש בצען ועשיתי שפטים בנא׃
Psaumes 73:22
ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך׃
Psaumes 92:6
איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת׃
Proverbes 30:2
כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי׃
Jérémie 10:14
נבער כל אדם מדעת הביש כל צורף מפסל כי שקר נסכו ולא רוח בם׃
Jérémie 10:21
כי נבערו הרעים ואת יהוה לא דרשו על כן לא השכילו וכל מרעיתם נפוצה׃
Génèse 41:38
ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו׃
Génèse 41:39
ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך׃
1 Rois 4:30
ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים׃
Actes 7:22
וילמד משה בכל חכמת מצרים ויהי גבור בדברים ובמעשים׃