Esaïe 13:15-19
15
כל הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב׃
16
ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם תשגלנה׃
17
הנני מעיר עליהם את מדי אשר כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו בו׃
18
וקשתות נערים תרטשנה ופרי בטן לא ירחמו על בנים לא תחוס עינם׃
19
והיתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשדים כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה׃
Job 18:16
מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃
Job 18:19
לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו׃
Psaumes 21:10
פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃
Psaumes 37:28
כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃
Psaumes 109:13
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃
Psaumes 137:8
בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו׃
Psaumes 137:9
אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע׃