Esaïe 33:6
והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו׃
Proverbes 2:5
אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃
Proverbes 2:9
אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב׃
Luc 2:52
וישוע הלך וגדל בחכמה ומקומה ובחן עם אלהים ועם אנשים׃
Job 12:11
הלא אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם לו׃
Job 34:3
כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל׃
Philippiens 1:9
ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃
Philippiens 1:10
למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃
Hébreux 5:14
אך לשלמים המאכל הבריא אשר על פי ההרגל יש להם חושים מנסים להבדיל בין טוב לרע׃
1 Samuel 16:7
ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃
2 Samuel 14:17
ותאמר שפחתך יהיה נא דבר אדני המלך למנוחה כי כמלאך האלהים כן אדני המלך לשמע הטוב והרע ויהוה אלהיך יהי עמך׃
1 Rois 3:9
ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה׃
1 Rois 3:28
וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט׃
Jean 7:24
אל תשפטו למראה עין כי אם משפט צדק שפטו׃
Jean 8:15
אתם לפי הבשר תשפטו ואני לא אשפט איש׃
Jean 8:16
ואם אנכי אשפט משפטי אמת כי לא לבדי הנני כי אם אני והאב אשר שלחני׃
1 Corinthiens 2:13-15
13
ואת זאת נדבר לא בדברים אשר תלמדם חכמת בני אדם כי אם בדברים אשר רוח הקדש תלמדם ונבאר דברים רוחניים על פי הרוח׃
14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃
15
אבל האדם הרוחני ידין את הכל ואותו לא ידין איש׃
1 Corinthiens 4:3-5
3
ואני נקלה היא בעיני כי אתם דנים אתי או יום דין של בני אדם גם אני את נפשי לא אדין׃
4
כי אינני יודע בנפשי רע ובכל זאת לא אצדק כי הדן אתי הוא יהוה׃
5
על כן אל תשפטו שפוט לפני העת עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלמות החשך ויגלה את עצת הלבבות ואז תהיה תהלה לכל איש מאת האלהים׃