Esaïe 50:2
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא׃
Esaïe 51:9
עורי עורי לבשי עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין׃
Esaïe 51:10
הלוא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבר גאולים׃
Zacharie 10:11
ועבר בים צרה והכה בים גלים והבישו כל מצולות יאר והורד גאון אשור ושבט מצרים יסור׃
Exode 14:21
ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים׃
Esaïe 19:16
ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני תנופת יד יהוה צבאות אשר הוא מניף עליו׃
Esaïe 19:5-10
5
ונשתו מים מהים ונהר יחרב ויבש׃
6
והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו׃
7
ערות על יאור על פי יאור וכל מזרע יאור ייבש נדף ואיננו׃
8
ואנו הדיגים ואבלו כל משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו׃
9
ובשו עבדי פשתים שריקות וארגים חורי׃
10
והיו שתתיה מדכאים כל עשי שכר אגמי נפש׃
Exode 7:19-21
19
ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים׃
20
ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם׃
21
והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים׃
Psaumes 74:13-15
13
אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על המים׃
14
אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים׃
15
אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן׃
Ezechiel 29:10
לכן הנני אליך ואל יאריך ונתתי את ארץ מצרים לחרבות חרב שממה ממגדל סונה ועד גבול כוש׃
Ezechiel 30:12
ונתתי יארים חרבה ומכרתי את הארץ ביד רעים והשמתי ארץ ומלאה ביד זרים אני יהוה דברתי׃
Apocalypse 16:12
וישפך הששי את קערתו על הנהר הגדול נהר פרת ויחרבו מימיו למען תישר מסלה למלכים אשר ממזרח שמש׃