Esaïe 11:10
והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים ידרשו והיתה מנחתו כבוד׃
Esaïe 18:3
כל ישבי תבל ושכני ארץ כנשא נס הרים תראו וכתקע שופר תשמעו׃
Esaïe 59:19
וייראו ממערב את שם יהוה וממזרח שמש את כבודו כי יבוא כנהר צר רוח יהוה נססה בו׃
Esaïe 62:10
עברו עברו בשערים פנו דרך העם סלו סלו המסלה סקלו מאבן הרימו נס על העמים׃
Apocalypse 5:9
וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי׃
Esaïe 27:13
והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם׃
Esaïe 43:6
אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ׃
Esaïe 49:11
ושמתי כל הרי לדרך ומסלתי ירמון׃
Esaïe 49:12
הנה אלה מרחוק יבאו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים׃
Esaïe 56:8
נאם אדני יהוה מקבץ נדחי ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו׃
Deutéronome 32:26
אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם׃
Psaumes 68:22
אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים׃
Psaumes 147:2
בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס׃
Sophonie 3:10
מעבר לנהרי כוש עתרי בת פוצי יובלון מנחתי׃
Jean 7:35
ויאמרו היהודים איש רעהו אנה ילך זה ואנחנו לא נמצאהו הכי ילך אל הנפוצים בין היונים וילמד אנשי יון׃
Jacques 1:1
יעקב עבד אלהים ואדנינו ישוע המשיח שאל לשלום שנים עשר השבטים הנפוצים׃