Esaïe 4:4
אם רחץ אדני את צאת בנות ציון ואת דמי ירושלם ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער׃
Esaïe 10:32
עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם׃
Esaïe 37:22
זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלם׃
Esaïe 62:11
הנה יהוה השמיע אל קצה הארץ אמרו לבת ציון הנה ישעך בא הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו׃
Psaumes 9:14
למען אספרה כל תהלתיך בשערי בת ציון אגילה בישועתך׃
Lamentations 2:1
איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו׃
Zacharie 2:10
רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאם יהוה׃
Zacharie 9:9
גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃
Jean 12:15
אל תיראי בת ציון הנה מלכך יבוא לך רכב על עיר בן אתנות׃
Job 27:18
בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר׃
Lamentations 2:6
ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן׃
Esaïe 8:8
וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב ארצך עמנו אל׃
Esaïe 10:32
עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם׃
Jérémie 4:17
כשמרי שדי היו עליה מסביב כי אתי מרתה נאם יהוה׃
Luc 19:43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
Luc 19:44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃