Job 2:7
ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו׃
Job 2:8
ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר׃
Luc 16:20
ואיש אביון ושמו לעזר משכב פתח שער ביתו והוא מלא אבעבעות׃
Luc 16:21
ויתאו לשבע מן הפרורים הנפלים מעל שלחן העשיר וגם הכלבים באו וילקו אבעבעותיו׃
2 Chroniques 6:28
רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שדפון וירקון ארבה וחסיל כי יהיה כי יצר לו אויביו בארץ שעריו כל נגע וכל מחלה׃
2 Chroniques 6:29
כל תפלה כל תחנה אשר יהיה לכל האדם ולכל עמך ישראל אשר ידעו איש נגעו ומכאבו ופרש כפיו אל הבית הזה׃
Psaumes 77:2
ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃
Jérémie 6:14
וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום׃
Jérémie 30:12
כי כה אמר יהוה אנוש לשברך נחלה מכתך׃
Nahoum 3:19
אין כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על מי לא עברה רעתך תמיד׃
Job 5:18
כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃
Psaumes 38:3-5
3
אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי׃
4
כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני׃
5
הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי׃
Jérémie 6:14
וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום׃
Jérémie 8:21
על שבר בת עמי השברתי קדרתי שמה החזקתני׃
Jérémie 8:22
הצרי אין בגלעד אם רפא אין שם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי׃
Jérémie 33:6
הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת׃
Osée 5:12
ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה׃
Osée 5:13
וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור׃
Malachie 4:2
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃
Matthieu 9:12
וישמע זאת ישוע ויאמר אליהם החזקים אינם צריכים לרפא כי אם החולים׃
Luc 10:34
ויגש אליו ויחבש את פצעיו ויסוכם בשמן ויין ויעלהו על בהמתו ויוליכהו אל המלון ויכלכלהו׃