Esaïe 30:29
השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר יהוה אל צור ישראל׃
Esaïe 49:26
והאכלתי את מוניך את בשרם וכעסיס דמם ישכרון וידעו כל בשר כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב׃
Esaïe 60:16
וינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי וידעת כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב׃
Jérémie 50:34
גאלם חזק יהוה צבאות שמו ריב יריב את ריבם למען הרגיע את הארץ והרגיז לישבי בבל׃
Apocalypse 18:8
על כן רגע ביום אחד תבאנה מכותיה מות ואבל ורעב ותשרף במו אש כי חזק יהוה אלהים השפט אתה׃
Deutéronome 28:63
והיה כאשר שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה׃
Deutéronome 32:43
הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
Proverbes 1:25
ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם׃
Proverbes 1:26
גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם׃
Ezechiel 5:13
וכלה אפי והנחותי חמתי בם והנחמתי וידעו כי אני יהוה דברתי בקנאתי בכלותי חמתי בם׃
Ezechiel 16:42
והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושקטתי ולא אכעס עוד׃
Ezechiel 21:17
וגם אני אכה כפי אל כפי והניחתי חמתי אני יהוה דברתי׃
Hébreux 10:13
וחכה יחכה עד כי יושתו איביו הדם לרגליו׃