Ecclesiaste 8:5-7
5
שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם׃
6
כי לכל חפץ יש עת ומשפט כי רעת האדם רבה עליו׃
7
כי איננו ידע מה שיהיה כי כאשר יהיה מי יגיד לו׃
Ecclesiaste 8:11-7
Luc 19:42-44
42
לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃
43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃
2 Corinthiens 6:2
כי הוא אומר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך הנה עתה עת רצון הנה עתה יום ישועה׃
1 Pierre 2:12
והיטיבו דרככם בגוים למען יביטו אל מעשיכם הטובים והיה תחת אשר חרפו אתכם כפעלי און יכבדו את האלהים ביום הפקדה׃
Proverbes 7:22
הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃
Proverbes 7:23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
Habaquq 1:14-17
14
ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא משל בו׃
15
כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל׃
16
על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה׃
17
העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול׃
2 Timothée 2:26
ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃
Job 18:8-10
8
כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך׃
9
יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים׃
10
טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב׃
Psaumes 11:6
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃
Psaumes 73:18-20
18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Proverbes 6:15
על כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא׃
Proverbes 29:6
בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח׃
Esaïe 30:13
לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברה׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Luc 12:39
וזאת דעו אשר אם ידע ידע בעל הבית באי זו שעה יבוא הגנב כי עתה שקד שקוד ולא יתן לחתר את ביתו׃
Luc 17:26-31
26
וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃
27
אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם׃
28
וכאשר היה בימי לוט אכל ושתה קנה ומכר נטע ובנה׃
29
ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם׃
30
ככה יהיה ביום אשר יגלה בן האדם׃
31
ביום ההוא איש אשר יהיה על הגג וכליו בבית אל ירד לשאת אתם ואיש אשר בשדה אל ישב הביתה׃
Luc 21:34-36
34
רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
35
כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ׃
36
לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃
1 Thessaloniciens 5:3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
2 Pierre 2:12
והמה כבהמות הסכלות הנולדות כחק טבעם ללכד ולשחת יאבדו באבוד נפשם יען חרפו את אשר לא הבינו וישאו גמול עולתם׃