Ecclesiaste 1:14
ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 3:10
ראיתי את הענין אשר נתן אלהים לבני האדם לענות בו׃
Ecclesiaste 4:7
ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש׃
Ecclesiaste 4:8
יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא׃
Ecclesiaste 7:25
סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות׃
Ecclesiaste 5:8
אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃
Ecclesiaste 5:13
יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עשר שמור לבעליו לרעתו׃
Exode 14:5-9
5
ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו׃
6
ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו׃
7
ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על כלו׃
8
ויחזק יהוה את לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה׃
9
וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירת לפני בעל צפן׃
Exode 14:28-9
Deutéronome 2:30
ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה׃
2 Rois 14:10-12
10
הכה הכית את אדום ונשאך לבך הכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלתה אתה ויהודה עמך׃
11
ולא שמע אמציהו ויעל יהואש מלך ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך יהודה בבית שמש אשר ליהודה׃
12
וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהלו׃
2 Rois 25:7
ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו בבל׃