Ecclesiaste 6:12
כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃
Ecclesiaste 9:12
כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה וכצפרים האחזות בפח כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאם׃
Ecclesiaste 10:14
והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו׃
Proverbes 24:22
כי פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע׃
Proverbes 29:1
איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא׃
Matthieu 24:44
לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃
Matthieu 24:50
בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃
Matthieu 25:6-13
6
ויהי בחצות הלילה ותהי צוחה הנה החתן צאינה לקראתו׃
7
אז התעוררו כל העלמות ההן ותיטבנה את נרותיהן׃
8
ותאמרנה הכסילות אל החכמות תנה לנו משמנכן כי יכבו נרותינו׃
9
ותענינה החכמות לאמר לא כן פן יחסר לנו ולכן כי אם לכנה אל המוכרים וקנינה לכן׃
10
ויהי בעת לכתן לקנות ויבוא החתן והנכנות ללכת באו אתו אל החתנה ותסגר הדלת׃
11
ואחרי כן באו גם שאר העלמות ותאמרנה אדנינו אדנינו פתח לנו׃
12
ויען ויאמר אמן אמר אני לכן לא ידעתי אתכן׃
13
לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃
1 Thessaloniciens 5:1-3
1
ועל דבר העתים והזמנים אין צרך לכתב אליכם אחי׃
2
הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃