Ecclesiaste 10:4
אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים׃
Proverbes 14:29
ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃
1 Rois 1:50-52
50
ואדניהו ירא מפני שלמה ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח׃
51
ויגד לשלמה לאמר הנה אדניהו ירא את המלך שלמה והנה אחז בקרנות המזבח לאמר ישבע לי כיום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב׃
52
ויאמר שלמה אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה ואם רעה תמצא בו ומת׃
1 Rois 2:21-24
21
ותאמר יתן את אבישג השנמית לאדניהו אחיך לאשה׃
22
ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שאלת את אבישג השנמית לאדניהו ושאלי לו את המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה׃
23
וישבע המלך שלמה ביהוה לאמר כה יעשה לי אלהים וכה יוסיף כי בנפשו דבר אדניהו את הדבר הזה׃
24
ועתה חי יהוה אשר הכינני ויושיביני על כסא דוד אבי ואשר עשה לי בית כאשר דבר כי היום יומת אדניהו׃
Esaïe 48:4
מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה׃
Jérémie 44:16
הדבר אשר דברת אלינו בשם יהוה איננו שמעים אליך׃
Jérémie 44:17
כי עשה נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלכת השמים והסיך לה נסכים כאשר עשינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחצות ירושלם ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו׃
Actes 5:8
ויען פטרוס ויאמר אליה אמרי לי הבמחיר הזה מכרתם את השדה ותאמר כן במחיר הזה׃
Actes 5:9
ויאמר פטרוס אליה למה זה נועדתם לנסות את רוח יהוה הנה בפתח רגלי המקברים את אישך ונשאו אתך החוצה׃
Proverbes 16:14
חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה׃
Proverbes 16:15
באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש׃
Proverbes 30:31
זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקום עמו׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Daniel 5:19
ומן רבותא די יהב לה כל עממיא אמיא ולשניא הוו זאעין ודחלין מן קדמוהי די הוה צבא הוא קטל ודי הוה צבא הוה מחא ודי הוה צבא הוה מרים ודי הוה צבא הוה משפיל׃