Ecclesiaste 3:11
את הכל עשה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף׃
Ecclesiaste 7:23
כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני׃
Ecclesiaste 7:24
רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו׃
Ecclesiaste 11:5
כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל׃
Job 5:9
עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר׃
Job 11:7-9
7
החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא׃
8
גבהי שמים מה תפעל עמקה משאול מה תדע׃
9
ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים׃
Psaumes 40:5
רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃
Psaumes 73:16
ואחשבה לדעת זאת עמל היא בעיני׃
Psaumes 104:24
מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃
Proverbes 30:3
ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע׃
Proverbes 30:4
מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע׃
Esaïe 40:28
הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃