Ecclesiaste 4:4
וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 4:8
יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא׃
Ecclesiaste 9:3
זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים׃
Ecclesiaste 10:5
יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט׃
Ecclesiaste 2:14
החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך הולך וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כלם׃
Ecclesiaste 7:15
את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו׃
Ecclesiaste 9:1-3
1
כי את כל זה נתתי אל לבי ולבור את כל זה אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלהים גם אהבה גם שנאה אין יודע האדם הכל לפניהם׃
2
הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זבח כטוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא׃
3
זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים׃
Job 9:22-24
22
אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה׃
23
אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג׃
24
ארץ נתנה ביד רשע פני שפטיה יכסה אם לא אפוא מי הוא׃
Job 21:17-34
17
כמה נר רשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו׃
18
יהיו כתבן לפני רוח וכמץ גנבתו סופה׃
19
אלוה יצפן לבניו אונו ישלם אליו וידע׃
20
יראו עינו כידו ומחמת שדי ישתה׃
21
כי מה חפצו בביתו אחריו ומספר חדשיו חצצו׃
22
הלאל ילמד דעת והוא רמים ישפוט׃
23
זה ימות בעצם תמו כלו שלאנן ושליו׃
24
עטיניו מלאו חלב ומח עצמותיו ישקה׃
25
וזה ימות בנפש מרה ולא אכל בטובה׃
26
יחד על עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם׃
27
הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו׃
28
כי תאמרו איה בית נדיב ואיה אהל משכנות רשעים׃
29
הלא שאלתם עוברי דרך ואתתם לא תנכרו׃
30
כי ליום איד יחשך רע ליום עברות יובלו׃
31
מי יגיד על פניו דרכו והוא עשה מי ישלם לו׃
32
והוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוד׃
33
מתקו לו רגבי נחל ואחריו כל אדם ימשוך ולפניו אין מספר׃
34
ואיך תנחמוני הבל ותשובתיכם נשאר מעל׃
Job 24:21-25
21
רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב׃
22
ומשך אבירים בכחו יקום ולא יאמין בחיין׃
23
יתן לו לבטח וישען ועיניהו על דרכיהם׃
24
רומו מעט ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו׃
25
ואם לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי׃
Psaumes 73:13
אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי׃
Psaumes 73:14
ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים׃
Malachie 3:15
ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו׃