Job 18:5
גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו׃
Job 20:5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
Job 21:30
כי ליום איד יחשך רע ליום עברות יובלו׃
Psaumes 11:5
יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃
Esaïe 57:21
אין שלום אמר אלהי לרשעים׃
Malachie 3:18
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו׃
Matthieu 13:49
כן יהיה בקץ העולם יצאו המלאכים והבדילו את הרשעים מתוך הצדיקים׃
Matthieu 13:50
והשליכום אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Jean 5:29
ויצאו עשי הטוב לתקומת החיים ועשי הרע לתקומת המשפט׃
Psaumes 55:23
ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך׃
Esaïe 30:13
לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברה׃
2 Pierre 2:3
ובדברי בדוי יעשו אתכם למחסר להם למען בצע בצע אשר משפטם מעולם לא יתמהמה ושברם לא ינום׃
Ecclesiaste 6:12
כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃
Job 7:6
ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה׃
Job 7:7
זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב׃
Job 14:2
כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃
Psaumes 39:5
הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
Psaumes 144:4
אדם להבל דמה ימיו כצל עובר׃
Jacques 4:14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃