Ecclesiaste 2:13
וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך׃
Ecclesiaste 2:14
החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך הולך וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כלם׃
1 Corinthiens 2:13-16
13
ואת זאת נדבר לא בדברים אשר תלמדם חכמת בני אדם כי אם בדברים אשר רוח הקדש תלמדם ונבאר דברים רוחניים על פי הרוח׃
14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃
15
אבל האדם הרוחני ידין את הכל ואותו לא ידין איש׃
16
כי מי תכן את רוח יהוה ומי יודיענו ואנחנו הנה יש לנו רוח המשיח׃
Génèse 40:8
ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו נא לי׃
Génèse 41:15
ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו׃
Génèse 41:16
ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה׃
Génèse 41:38
ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו׃
Génèse 41:39
ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך׃
Job 33:23
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו׃
Proverbes 1:6
להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃
Daniel 2:28-30
28
ברם איתי אלה בשמיא גלא רזין והודע למלכא נבוכדנצר מה די להוא באחרית יומיא חלמך וחזוי ראשך על משכבך דנה הוא׃
29
אנתה מלכא רעיונך על משכבך סלקו מה די להוא אחרי דנה וגלא רזיא הודעך מה די להוא׃
30
ואנה לא בחכמה די איתי בי מן כל חייא רזא דנה גלי לי להן על דברת די פשרא למלכא יהודעון ורעיוני לבבך תנדע׃
Daniel 2:47-30
Daniel 4:18
דנה חלמא חזית אנה מלכא נבוכדנצר ואנתה בלטשאצר פשרא אמר כל קבל די כל חכימי מלכותי לא יכלין פשרא להודעתני ואנתה כהל די רוח אלהין קדישין בך׃
Daniel 4:19
אדין דניאל די שמה בלטשאצר אשתומם כשעה חדה ורעינהי יבהלנה ענה מלכא ואמר בלטשאצר חלמא ופשרא אל יבהלך ענה בלטשאצר ואמר מראי חלמא לשנאיך ופשרה לעריך׃
2 Pierre 1:20
וזאת תדעו ראשונה אשר כל נבואת המקרא איננה תלה בפתרון אדם מלבו׃
Exode 34:29
ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו׃
Exode 34:30
וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו׃
Proverbes 4:8
סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃
Proverbes 4:9
תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך׃
Proverbes 17:24
את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ׃
Proverbes 24:5
גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כח׃
Matthieu 17:2
וישתנה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו׃
Actes 6:15
ויסתכלו בו כל הישבים בסנהדרין ויראו את פניו כפני מלאך אלהים׃
Deutéronome 28:50
גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן׃
Actes 4:13
ויהי כאשר ראו את בטחון לב של פטרוס ויוחנן והבינו כי הדיוטים ולא בעלי חכמה המה ויתמהו עליהם ויכירום כי התהלכו עם ישוע׃
Actes 4:29
ועתה אדני ראה את גערתם ותן לעבדיך לדבר את דברך בכל בטחון לבם׃
Ephésiens 6:19
וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃
2 Timothée 4:17
אבל האדון הוא עזרני וחזקני למען תשלם על ידי הבשורה וישמעוה כל הגוים ואנצל מפי אריה׃