Psaumes 126:5
הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃
Psaumes 126:6
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו׃
Esaïe 10:24
לכן כה אמר אדני יהוה צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים׃
Esaïe 10:25
כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם׃
Esaïe 10:28-34
28
בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו׃
29
עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה׃
30
צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃
31
נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו׃
32
עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם׃
33
הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו׃
34
ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול׃
Luc 16:25
ויאמר אברהם בני זכר כי לקחת טובך בחייך וגם לעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינחם ואתה תצטער׃
Jacques 5:11
הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃
1 Pierre 1:13
לכן חגרו מתני שכלכם התעוררו וקוו קוה לחסד אשר יבואכם בהתגלות ישוע המשיח׃
Proverbes 13:10
רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה׃
Proverbes 14:29
ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃
Proverbes 15:18
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃
Proverbes 16:32
טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃
Proverbes 28:25
רחב נפש יגרה מדון ובוטח על יהוה ידשן׃
Luc 21:19
בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃
Romains 2:7
למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים׃
Romains 2:8
ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעולה שמעו חרון אף וחמה׃
Hébreux 10:36
כי צריכים אתם לסבלנות למען תעשו רצון אלהים ונשאתם את ההבטחה׃
Jacques 5:8
כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃
1 Pierre 2:20
כי אם חטא תחטאו וסבלתם מכות אגרוף מה תתהללו אך אם תענו וסבלתם בעשותכם הטוב חסד הוא מלפני אלהים׃
1 Pierre 2:21
כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
1 Pierre 5:6
השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃