Juges 16:18-21
18
ותרא דלילה כי הגיד לה את כל לבו ותשלח ותקרא לסרני פלשתים לאמר עלו הפעם כי הגיד לה את כל לבו ועלו אליה סרני פלשתים ויעלו הכסף בידם׃
19
ותישנהו על ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את שבע מחלפות ראשו ותחל לענותו ויסר כחו מעליו׃
20
ותאמר פלשתים עליך שמשון ויקץ משנתו ויאמר אצא כפעם בפעם ואנער והוא לא ידע כי יהוה סר מעליו׃
21
ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסירים׃
Proverbes 2:18
כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃
Proverbes 2:19
כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃
Proverbes 5:3-5
3
כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה׃
4
ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות׃
5
רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו׃
Proverbes 7:21-27
21
הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו׃
22
הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃
23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
24
ועתה בנים שמעו לי והקשיבו לאמרי פי׃
25
אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃
26
כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה׃
27
דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃
Proverbes 9:18
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃
Proverbes 22:14
שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם׃
Proverbes 23:27
כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃
Proverbes 23:28
אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃
Ecclesiaste 2:26
כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח׃