Deutéronome 30:11-14
11
כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא׃
12
לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה׃
13
ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה׃
14
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו׃
Job 11:7
החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא׃
Job 11:8
גבהי שמים מה תפעל עמקה משאול מה תדע׃
Job 28:12-23
12
והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה׃
13
לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים׃
14
תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי׃
15
לא יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃
16
לא תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר׃
17
לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז׃
18
ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים׃
19
לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה׃
20
והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה׃
21
ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה׃
22
אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה׃
23
אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה׃
Job 28:28-23
Psaumes 36:6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
Psaumes 139:6
פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה׃
Esaïe 55:8
כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם יהוה׃
Esaïe 55:9
כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
1 Timothée 6:16
אשר הוא לבדו חי וקים והוא הדר באור נשגב ואיש לא ראהו ולא יוכל לראונו ולו הכבוד וגבורת עולמים אמן׃