Ecclesiaste 11:6
בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים׃
Proverbes 4:25-27
25
עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך׃
26
פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו׃
27
אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃
Proverbes 8:20
בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט׃
Luc 11:42
אך אוי לכם הפרושים כי תעשרו את המנתא ואת הפיגם ואת כל הירק ותעברו את המשפט ואת אהבת אלהים והיה לכם לעשות את אלה ולא להניח גם את אלה׃
Ecclesiaste 8:12
אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו׃
Ecclesiaste 12:13
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃
Psaumes 25:12-14
12
מי זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר׃
13
נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃
14
סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃
Psaumes 145:19
רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃
Psaumes 145:20
שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד׃
Jérémie 32:40
וכרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי׃
Malachie 4:2
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃
Luc 1:50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃