Jérémie 2:33
מה תיטבי דרכך לבקש אהבה לכן גם את הרעות למדתי את דרכיך׃
Jérémie 2:34
גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה׃
Ezechiel 8:17
ויאמר אלי הראית בן אדם הנקל לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשו פה כי מלאו את הארץ חמס וישבו להכעיסני והנם שלחים את הזמורה אל אפם׃
Ezechiel 16:20
ותקחי את בניך ואת בנותיך אשר ילדת לי ותזבחים להם לאכול המעט מתזנתך׃
Jacques 1:21
לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם׃
Génèse 38:7-10
7
ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה׃
8
ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך׃
9
וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו׃
10
וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו׃
1 Samuel 25:38
ויהי כעשרת הימים ויגף יהוה את נבל וימת׃
Job 15:32
בלא יומו תמלא וכפתו לא רעננה׃
Job 15:33
יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו׃
Psaumes 55:23
ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך׃
Proverbes 10:27
יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃
Actes 5:5
וכשמע חנניה את הדברים האלה נפל ארצה ויגוע ותהי יראה גדולה על כל השמעים׃
Actes 5:10
ותפל פתאם לרגליו ותגוע והבחורים באו והנה מתה וישאוה החוצה ויקברוה אצל אישה׃
Actes 12:23
ויכהו מלאך יהוה פתאם עקב אשר לא נתן הכבוד לאלהים ויאכלהו תולעים ויגוע׃