Job 37:14
האזינה זאת איוב עמד והתבונן נפלאות אל׃
Psaumes 8:3
כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃
Psaumes 107:43
מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃
Esaïe 5:12
והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו׃
Ecclesiaste 1:15
מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות׃
Job 9:12
הן יחתף מי ישיבנו מי יאמר אליו מה תעשה׃
Job 11:10
אם יחלף ויסגיר ויקהיל ומי ישיבנו׃
Job 12:14
הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח׃
Job 34:29
והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃
Esaïe 14:27
כי יהוה צבאות יעץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה׃
Esaïe 43:13
גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה׃
Esaïe 46:10
מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה׃
Esaïe 46:11
קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתי אף אעשנה׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Romains 9:15
כי למשה אמר וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃
Romains 9:19
וכי תאמר אלי מדוע יוכיח עוד נגד רצונו מי יתיצב׃
Ephésiens 1:11
אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃