Ecclesiaste 9:15-18
15
ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא׃
16
ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים׃
17
דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים׃
18
טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה׃
1 Rois 3:6-9
6
ויאמר שלמה אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך ותשמר לו את החסד הגדול הזה ותתן לו בן ישב על כסאו כיום הזה׃
7
ועתה יהוה אלהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא׃
8
ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרב׃
9
ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה׃
Luc 16:8
וישבח האדון את פקיד העולה על אשר הערים לעשות כי בני העולם הזה ערומים הם בדורם מבני האור׃
Luc 16:9
וגם אני אמר לכם עשו לכם אהבים בממון העולה למען בעת כלתו יאספו אתכם אל משכנות עולם׃
1 Timothée 6:17-19
17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
18
ויגמלו טוב ויעשירו במעשים טובים לתת מהונם ולעזר לזולתם׃
19
ויאצרו להם אוצר ליסוד טוב לעתיד שישיגו את חיי העולם׃
Ecclesiaste 11:7
ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש׃