Génèse 42:38
ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה׃
Génèse 44:29
ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה׃
Génèse 44:31
והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה׃
Lévitique 19:32
מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃
Job 15:10
גם שב גם ישיש בנו כביר מאביך ימים׃
Psaumes 71:18
וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃
Proverbes 16:31
עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃
Proverbes 20:29
תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃
Esaïe 46:4
ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט׃
Jérémie 1:11
ויהי דבר יהוה אלי לאמר מה אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה׃
Ecclesiaste 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃
Job 17:13
אם אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי׃
Job 30:23
כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי׃
Psaumes 49:10-14
10
כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃
11
קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות׃
12
ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו׃
13
זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה׃
14
כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו׃
Hébreux 9:27
וכאשר נגזר על בני אדם פעם אחת המות ואחריו הדין׃
Génèse 50:3-10
3
וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום׃
4
ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר׃
5
אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה׃
6
ויאמר פרעה עלה וקבר את אביך כאשר השביעך׃
7
ויעל יוסף לקבר את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים׃
8
וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן׃
9
ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד מאד׃
10
ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים׃
Jérémie 9:17-20
17
כה אמר יהוה צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שלחו ותבואנה׃
18
ותמהרנה ותשנה עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים׃
19
כי קול נהי נשמע מציון איך שדדנו בשנו מאד כי עזבנו ארץ כי השליכו משכנותינו׃
20
כי שמענה נשים דבר יהוה ותקח אזנכם דבר פיו ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה׃
Marc 5:38
ויבא בית ראש הכנסת וירא המון הבכים והמיללים הרבה׃
Marc 5:39
ובבאו אמר אליהם מה תהמו ותבכו הנערה לא מתה אך ישנה היא׃