Ecclesiaste 5:7
כי ברב חלמות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא׃
Ecclesiaste 8:12
אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו׃
Génèse 22:12
ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני׃
Deutéronome 6:2
למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך׃
Deutéronome 10:12
ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך׃
Psaumes 111:10
ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃
Psaumes 112:1
הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃
Psaumes 145:19
רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃
Psaumes 147:11
רוצה יהוה את יראיו את המיחלים לחסדו׃
Proverbes 1:7
יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃
Proverbes 23:17
אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום׃
1 Pierre 2:17
נהגו כבוד בכל איש אהבו את האחים יראו את אלהים כבדו את המלך׃
Apocalypse 19:5
וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃
Ecclesiaste 2:3
תרתי בלבי למשוך ביין את בשרי ולבי נהג בחכמה ולאחז בסכלות עד אשר אראה אי זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם׃
Ecclesiaste 6:12
כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃
Job 28:28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Psaumes 115:13-15
13
יברך יראי יהוה הקטנים עם הגדלים׃
14
יסף יהוה עליכם עליכם ועל בניכם׃
15
ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ׃
Proverbes 19:23
יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל יפקד רע׃
Luc 1:50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃