Job 33:28
פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה׃
Job 33:30
להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים׃
Psaumes 56:13
כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃
Proverbes 15:30
מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם׃
Proverbes 29:13
רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם יהוה׃
Ecclesiaste 7:11
טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש׃
Psaumes 84:11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
Matthieu 5:45
למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים׃