Jean 3:8
הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃
Psaumes 139:14
אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃
Psaumes 139:15
לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃
Ecclesiaste 7:24
רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו׃
Ecclesiaste 8:17
וראיתי את כל מעשה האלהים כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצא׃
Job 5:9
עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר׃
Job 26:5-14
5
הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם׃
6
ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון׃
7
נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃
8
צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם׃
9
מאחז פני כסה פרשז עליו עננו׃
10
חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך׃
11
עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו׃
12
בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב׃
13
ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח׃
14
הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃
Job 36:24-33
24
זכר כי תשגיא פעלו אשר שררו אנשים׃
25
כל אדם חזו בו אנוש יביט מרחוק׃
26
הן אל שגיא ולא נדע מספר שניו ולא חקר׃
27
כי יגרע נטפי מים יזקו מטר לאדו׃
28
אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב׃
29
אף אם יבין מפרשי עב תשאות סכתו׃
30
הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה׃
31
כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר׃
32
על כפים כסה אור ויצו עליה במפגיע׃
33
יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה׃
Job 37:23
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה׃
Job 38:4-41
4
איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃
5
מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃
6
על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃
7
ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃
8
ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃
9
בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו׃
10
ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃
11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
12
המימיך צוית בקר ידעתה שחר מקמו׃
13
לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה׃
14
תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש׃
15
וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר׃
16
הבאת עד נבכי ים ובחקר תהום התהלכת׃
17
הנגלו לך שערי מות ושערי צלמות תראה׃
18
התבננת עד רחבי ארץ הגד אם ידעת כלה׃
19
אי זה הדרך ישכן אור וחשך אי זה מקמו׃
20
כי תקחנו אל גבולו וכי תבין נתיבות ביתו׃
21
ידעת כי אז תולד ומספר ימיך רבים׃
22
הבאת אל אצרות שלג ואצרות ברד תראה׃
23
אשר חשכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה׃
24
אי זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי ארץ׃
25
מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃
26
להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו׃
27
להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא׃
28
היש למטר אב או מי הוליד אגלי טל׃
29
מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו׃
30
כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו׃
31
התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח׃
32
התציא מזרות בעתו ועיש על בניה תנחם׃
33
הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ׃
34
התרים לעב קולך ושפעת מים תכסך׃
35
התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו׃
36
מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה׃
37
מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב׃
38
בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו׃
39
התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא׃
40
כי ישחו במעונות ישבו בסכה למו ארב׃
41
מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃
Job 39:1-41
1
הידעת עת לדת יעלי סלע חלל אילות תשמר׃
2
תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה׃
3
תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה׃
4
יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא שבו למו׃
5
מי שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח׃
6
אשר שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה׃
7
ישחק להמון קריה תשאות נוגש לא ישמע׃
8
יתור הרים מרעהו ואחר כל ירוק ידרוש׃
9
היאבה רים עבדך אם ילין על אבוסך׃
10
התקשר רים בתלם עבתו אם ישדד עמקים אחריך׃
11
התבטח בו כי רב כחו ותעזב אליו יגיעך׃
12
התאמין בו כי ישוב זרעך וגרנך יאסף׃
13
כנף רננים נעלסה אם אברה חסידה ונצה׃
14
כי תעזב לארץ בציה ועל עפר תחמם׃
15
ותשכח כי רגל תזורה וחית השדה תדושה׃
16
הקשיח בניה ללא לה לריק יגיעה בלי פחד׃
17
כי השה אלוה חכמה ולא חלק לה בבינה׃
18
כעת במרום תמריא תשחק לסוס ולרכבו׃
19
התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה׃
20
התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה׃
21
יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת נשק׃
22
ישחק לפחד ולא יחת ולא ישוב מפני חרב׃
23
עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון׃
24
ברעש ורגז יגמא ארץ ולא יאמין כי קול שופר׃
25
בדי שפר יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים ותרועה׃
26
המבינתך יאבר נץ יפרש כנפו לתימן׃
27
אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קנו׃
28
סלע ישכן ויתלנן על שן סלע ומצודה׃
29
משם חפר אכל למרחוק עיניו יביטו׃
30
ואפרחו יעלעו דם ובאשר חללים שם הוא׃
Psaumes 40:5
רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃
Psaumes 92:5
מה גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך׃
Psaumes 104:24
מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃
Esaïe 40:28
הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃