Néhémie 8:10
ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם׃
Ester 9:19
על כן היהודים הפרוזים הישבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו׃
Ester 9:22
כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים׃
Psaumes 112:9
פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃
Luc 6:30-35
30
וכל השאל ממך תן לו והלקח את אשר לך אל תשאל מאתו׃
31
וכאשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם כן תעשו להם גם אתם׃
32
ואם תאהבו את אהביכם מה הוא חסדכם כי גם החטאים אהבים את אהביהם׃
33
ואם תיטיבו למטיביכם מה הוא חסדכם גם החטאים יעשו כן׃
34
ואם תלוו את האנשים אשר תקוו לקבל מהם מה הוא חסדכם גם החטאים מלוים את החטאים למען יושב להם בשוה׃
35
אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃
1 Timothée 6:18
ויגמלו טוב ויעשירו במעשים טובים לתת מהונם ולעזר לזולתם׃
1 Timothée 6:19
ויאצרו להם אוצר ליסוד טוב לעתיד שישיגו את חיי העולם׃
Job 5:19
בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע׃
Proverbes 6:16
שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו׃
Michée 5:5
והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם׃
Matthieu 18:22
ויאמר אליו ישוע לא אמר לך עד שבע פעמים כי אם עד שבעים ושבע׃
Luc 17:4
ואם יחטא לך שבע פעמים ביום ושב אליך שבע פעמים ביום ואמר נחמתי וסלחת לו׃
Daniel 4:27
להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרק ועויתך במחן ענין הן תהוא ארכה לשלותך׃
Actes 11:28-30
28
ויקם אחד מהם ושמו אגבוס ויגד על פי הרוח כי רעב גדול יבוא על כל ישבי תבל ויהי כן בימי קלודיוס׃
29
ויועצו התלמידים לשלח איש איש מאשר תשיג ידו לעזרת האחים הישבים ביהודה׃
30
וכן גם עשו וישלחו אל הזקנים על ידי בר נבא ושאול׃
Galates 6:1
אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃
Ephésiens 5:16
מוקירים העת כי הימים רעים המה׃
Hébreux 13:3
זכרו את האסורים כאלו אתם אסורים עמהם ואת הנלחצים באשר גם אתם בבשר׃