Ecclesiaste 12:1
וזכר את בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ׃
Job 13:26
כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃
Psaumes 25:7
חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך יהוה׃
2 Pierre 3:11-14
11
ועתה אם כל אלה ימוגו מה מאד חיבים אתם להתהלך בקדשה ובחסידות׃
12
ולחכות לבא יום יהוה ולהחיש אתו אשר בגללו השמים ימוגו באש והיסדות יבערו ונמסו׃
13
ואנחנו כפי הבטחתו מחכים לשמים חדשים ולארץ חדשה אשר צדק ילין בם׃
14
על כן אהובים אשר לאלה חכיתם שקדו להמצא לפניו בשלום נקים וזכים מפשע׃
Psaumes 90:7-11
7
כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃
8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
9
כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃
10
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃
11
מי יודע עז אפך וכיראתך עברתך׃
Job 20:11
עצמותיו מלאו עלומו ועמו על עפר תשכב׃
2 Corinthiens 7:1
לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃
2 Timothée 2:22
ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃
Ecclesiaste 1:2
הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃
Ecclesiaste 1:14
ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃
Psaumes 39:5
הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
Proverbes 22:15
אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃