Deutéronome 15:7-11
7
כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון׃
8
כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו׃
9
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא׃
10
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך׃
11
כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך׃
Proverbes 11:24
יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃
Proverbes 11:25
נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃
Proverbes 22:9
טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל׃
Esaïe 32:8
ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום׃
Esaïe 32:20
אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור׃
Ecclesiaste 11:6
בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים׃
Deutéronome 15:10
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך׃
Psaumes 41:1
למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃
Psaumes 41:2
יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו׃
Psaumes 126:5
הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃
Psaumes 126:6
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו׃
Proverbes 11:18
רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃
Proverbes 19:17
מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו׃
Matthieu 10:13
והיה אם ראוי הבית יבוא עליו שלומכם ואם איננו ראוי שלומכם אליכם ישוב׃
Matthieu 10:42
והמשקה את אחד הקטנים האלה רק כוס מים קרים לשם תלמיד אמן אמר אני לכם כי לא יאבד שכרו׃
Matthieu 25:40
והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃
Luc 14:14
ואשריך באשר אין להם לשלם לך כי ישלם לך בתחית הצדיקים׃
2 Corinthiens 9:6
כי הנה הזרע בצמצום גם יקצר בצמצום והזרע בברכות גם יקצר בברכות׃
Galates 6:8-10
8
הזרע בבשרו יקצר כליון משברו והזרע ברוח יקצר מן הרוח חיי עולם׃
9
ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃
10
לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃
Hébreux 6:10
כי האלהים לא יעות צדק לשכח את מעשיכם ואת עמל אהבתכם אשר הראיתם לשמו ששרתם ועודכם משרתים את הקדשים׃