Ecclesiaste 2:11
ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש׃
Ecclesiaste 2:26
כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח׃
Matthieu 11:28
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃
Romains 8:22
כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה׃
Romains 8:23
ולא זאת בלבד כי גם אנחנו אף אם יש לנו בכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גויתנו׃
Ecclesiaste 4:1-4
1
ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם׃
2
ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה׃
3
וטוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש׃
4
וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 7:24-26
24
רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו׃
25
סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות׃
26
ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃
Ecclesiaste 4:8
יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא׃
Ecclesiaste 5:10
אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל׃
Ecclesiaste 5:11
ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראית עיניו׃
Psaumes 63:5
כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃
Proverbes 27:20
שאול ואבדה לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה׃
Proverbes 30:15
לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא אמרו הון׃
Proverbes 30:16
שאול ועצר רחם ארץ לא שבעה מים ואש לא אמרה הון׃
Matthieu 5:6
אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃
Apocalypse 7:16
לא ירעבו עוד ולא יצמאו ולא יכם שמש ושרב׃
Apocalypse 7:17
כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל מבועי מים חיים ינהלם ומחה אליהם כל דמעה מעיניהם׃