Job 37:9
מן החדר תבוא סופה וממזרים קרה׃
Job 37:17
אשר בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום׃
Psaumes 107:25
ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃
Psaumes 107:29
יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃
Jonas 1:4
ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר׃
Matthieu 7:24
לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃
Matthieu 7:27
וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה׃
Jean 3:8
הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃
Actes 27:13-15
13
ורוח נשבת לאט מדרום ויחשבו כי תצלח עצתם בידם ויעלו העוגין ויעברו לעמת שפת קריטי׃
14
ויהי כמעט אחרי כן ותפגע בה רוח נחשל הנקראה אוריקלידון׃
15
ותטרף האניה ולא יכלה לעמד נגד הרוח ונרף ידינו ממנה וננדף׃