Génèse 8:22
עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו׃
Psaumes 19:4-6
4
בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם׃
5
והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃
6
מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו׃
Psaumes 89:36
זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
Psaumes 89:37
כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה׃
Psaumes 104:19-23
19
עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו׃
20
תשת חשך ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער׃
21
הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם׃
22
תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון׃
23
יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב׃
Jérémie 33:20
כה אמר יהוה אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה ולבלתי היות יומם ולילה בעתם׃
Josué 10:13
וידם השמש וירח עמד עד יקם גוי איביו הלא היא כתובה על ספר הישר ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים׃
Josué 10:14
ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמע יהוה בקול איש כי יהוה נלחם לישראל׃
Psaumes 42:1
למנצח משכיל לבני קרח כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים׃
Habaquq 3:11
שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך׃