Ecclesiaste 6:12
כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃
Génèse 5:3-31
3
ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת׃
4
ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות׃
5
ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת׃
6
ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש׃
7
ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
8
ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת׃
9
ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן׃
10
ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
11
ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת׃
12
ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל׃
13
ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
14
ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת׃
15
ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד׃
16
ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
17
ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת׃
18
ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך׃
19
ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
20
ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃
21
ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח׃
22
ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
23
ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה׃
24
ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים׃
25
ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך׃
26
ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
27
ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃
28
ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן׃
29
ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃
30
ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות׃
31
ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת׃
Génèse 11:20-32
20
ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את שרוג׃
21
ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות׃
22
ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את נחור׃
23
ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות׃
24
ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תרח׃
25
ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות׃
26
ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן׃
27
ואלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט׃
28
וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים׃
29
ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה׃
30
ותהי שרי עקרה אין לה ולד׃
31
ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם׃
32
ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן׃
Génèse 36:9-19
9
ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר׃
10
אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו׃
11
ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז׃
12
ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו׃
13
ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו׃
14
ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעיש ואת יעלם ואת קרח׃
15
אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז׃
16
אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה׃
17
ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו׃
18
ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו׃
19
אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום׃
Génèse 47:9
ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם׃
Exode 1:6
וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא׃
Exode 1:7
ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃
Exode 6:16-27
16
ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה׃
17
בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם׃
18
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃
19
ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם׃
20
ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה׃
21
ובני יצהר קרח ונפג וזכרי׃
22
ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי׃
23
ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃
24
ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי׃
25
ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם׃
26
הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם׃
27
הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן׃
Psaumes 89:47
זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם׃
Psaumes 89:48
מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה׃
Psaumes 90:9
כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃
Psaumes 90:10
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃
Zacharie 1:5
אבותיכם איה הם והנבאים הלעולם יחיו׃
Psaumes 102:24-28
24
אמר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך׃
25
לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
26
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
27
ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
28
בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון׃
Psaumes 104:5
יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃
Psaumes 119:90
לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃
Psaumes 119:91
למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃
Matthieu 24:35
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
2 Pierre 3:10-13
10
בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
11
ועתה אם כל אלה ימוגו מה מאד חיבים אתם להתהלך בקדשה ובחסידות׃
12
ולחכות לבא יום יהוה ולהחיש אתו אשר בגללו השמים ימוגו באש והיסדות יבערו ונמסו׃
13
ואנחנו כפי הבטחתו מחכים לשמים חדשים ולארץ חדשה אשר צדק ילין בם׃