Ecclesiaste 2:15
ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יותר ודברתי בלבי שגם זה הבל׃
Ecclesiaste 7:16
אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם׃
Ecclesiaste 12:12
ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר׃
Ecclesiaste 12:13
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃
Job 28:28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
1 Corinthiens 3:18-20
18
אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃
19
כי חכמת העולם הזה סכלות היא לפני האלהים ככתוב לכד חכמים בערמם׃
20
ועוד כתוב יהוה ידע מחשבות חכמים כי המה הבל׃
Jacques 3:13-17
13
מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃
14
ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃
15
אין זאת החכמה הירדת ממעל כי אם חכמת אדמה היא וחכמת היצר והשדים׃
16
כי במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל מעשה רע׃
17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃