Ecclesiaste 3:14
ידעתי כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשה שיראו מלפניו׃
Ecclesiaste 7:12
כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃
Ecclesiaste 7:13
ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו׃
Job 11:6
ויגד לך תעלמות חכמה כי כפלים לתושיה ודע כי ישה לך אלוה מעונך׃
Job 34:29
והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃
Esaïe 40:4
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃
Lamentations 3:37
מי זה אמר ותהי אדני לא צוה׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Matthieu 6:27
ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת׃