Ecclesiaste 1:17
ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח׃
Ecclesiaste 1:18
כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב׃
Ecclesiaste 2:11
ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש׃
Ecclesiaste 2:17
ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 2:26
כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח׃
1 Rois 4:30-32
30
ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים׃
31
ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב׃
32
וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף׃
Psaumes 39:5
הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
Psaumes 39:6
אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃