Ecclesiaste 1:17
ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח׃
Ecclesiaste 7:25
סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות׃
Ecclesiaste 8:9
את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו׃
Ecclesiaste 8:16
כאשר נתתי את לבי לדעת חכמה ולראות את הענין אשר נעשה על הארץ כי גם ביום ובלילה שנה בעיניו איננו ראה׃
Ecclesiaste 8:17
וראיתי את כל מעשה האלהים כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצא׃
Psaumes 111:2
גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם׃
Proverbes 2:2-4
2
להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃
3
כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃
4
אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃
Proverbes 4:7
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃
Proverbes 18:1
לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע׃
Proverbes 18:15
לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת׃
Proverbes 23:26
תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה׃
1 Timothée 4:15
לאלה תשית לבך ובהם היה למען תראה הצלחתך לכל׃
Ecclesiaste 3:10
ראיתי את הענין אשר נתן אלהים לבני האדם לענות בו׃
Ecclesiaste 4:4
וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 12:12
ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר׃
Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃