Ecclesiaste 1:12
אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם׃
Ecclesiaste 7:27
ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון׃
Ecclesiaste 12:8-10
8
הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל׃
9
ויתר שהיה קהלת חכם עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה׃
10
בקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת׃
Néhémie 6:7
וגם נביאים העמדת לקרא עליך בירושלם לאמר מלך ביהודה ועתה ישמע למלך כדברים האלה ועתה לכה ונועצה יחדו׃
Psaumes 40:9
בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Jonas 3:2
קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דבר אליך׃
2 Pierre 2:5
וגם על דורות קדם לא חס וישמר רק את נח השמיני קרא הצדק בהביאו את המבול על דור הרשעים׃
Ecclesiaste 1:12
אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם׃
1 Rois 11:42
והימים אשר מלך שלמה בירושלם על כל ישראל ארבעים שנה׃
1 Rois 11:43
וישכב שלמה עם אבתיו ויקבר בעיר דוד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו׃
2 Chroniques 9:30
וימלך שלמה בירושלם על כל ישראל ארבעים שנה׃
2 Chroniques 10:17-19
17
ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם׃
18
וישלח המלך רחבעם את הדרם אשר על המס וירגמו בו בני ישראל אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם׃
19
ויפשעו ישראל בבית דויד עד היום הזה׃