Proverbes 1:7
יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃
Psaumes 82:5
לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃
2 Pierre 3:5
ונסתר מהם באשר לא יאבו לדעת כי מקדם קמו השמים והארץ בדבר אלהים מן המים ועל ידי המים׃
Proverbes 2:18
כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃
Proverbes 2:19
כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃
Proverbes 5:5
רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו׃
Proverbes 6:26
כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד׃
Proverbes 7:27
דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃