Proverbes 7:13-15
13
והחזיקה בו ונשקה לו העזה פניה ותאמר לו׃
14
זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי׃
15
על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך׃
Proverbes 7:25-27
25
אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃
26
כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה׃
27
דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃
Proverbes 23:27
כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃
Proverbes 23:28
אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃