Proverbes 14:6
בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל׃
Proverbes 15:14
לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת׃
Proverbes 15:24
ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה׃
Proverbes 17:24
את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ׃
Proverbes 18:1
לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע׃
Proverbes 18:2
לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו׃
Proverbes 18:15
לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת׃
Psaumes 19:7
תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃
Psaumes 19:8
פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃
Psaumes 25:12-14
12
מי זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר׃
13
נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃
14
סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃
Psaumes 119:98-100
98
מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃
99
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃
100
מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃
Esaïe 35:8
והיה שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא יעברנו טמא והוא למו הלך דרך ואוילים לא יתעו׃
Michée 2:7
האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך׃
Matthieu 13:11
ויען ויאמר כי לכם נתן לדעת את סודות מלכות השמים ולהם לא נתן׃
Matthieu 13:12
כי מי שיש לו נתן ינתן לו ויעדיף ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃
Jean 6:45
הלא כתוב בנביאים וכל בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבא אלי׃
Jean 7:17
האיש החפץ לעשות רצונו ידע לקחי אם מאת אלהים הוא ואם מנפשי אדבר׃
1 Corinthiens 2:14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃
1 Corinthiens 2:15
אבל האדם הרוחני ידין את הכל ואותו לא ידין איש׃
Jacques 1:5
ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃