Proverbes 1:21
בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃
Proverbes 2:3
כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃
Proverbes 2:4
אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃
Psaumes 27:4
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃
Psaumes 84:10
כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע׃
Psaumes 92:13
שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו׃
Matthieu 7:24
לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃
Luc 1:6
ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃
Luc 10:39
ולה היתה אחות ושמה מרים אשר ישבה לרגלי ישוע לשמע אל דברו׃
Luc 11:28
והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃
Jean 8:31
ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃
Jean 8:32
וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃
Actes 2:42
ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה׃
Actes 17:11
ואלה היו נדיבים מאנשי תסלוניקי ויקבלו את הדבר בכל לב וידרשו בכתובים יום יום לדעת אם כן הוא הדבר׃
Actes 17:12
ויאמינו הרבה מהם וגם מן הנשים החשובות היוניות ומן האנשים לא מעט׃
Jacques 1:22-25
22
והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃
23
כי האיש אשר רק שמע את הדבר ולא עשהו נמשל לאיש מביט את תאר הויתו במראה׃
24
כי הביט אל מראהו וילך לו וברגע שכח מה תארו׃
25
אבל המשקיף בתורה השלמה תורת החרות ומחזיק בה אשר איננו שמע ושכח כי אם עשה בפעל אשרי האיש ההוא במעשהו׃