Psaumes 16:3
לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם׃
Psaumes 40:6-8
6
זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃
7
אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי׃
8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
Jean 4:34
ויאמר אליהם ישוע מאכלי הוא לעשות רצון שלחי ולהשלים מעשהו׃
Jean 13:1
ולפני חג הפסח כשידע ישוע כי באה שעתו לעבר מן העולם הזה אל אביו כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם כן אהבם עד הקץ׃
2 Corinthiens 8:9
כי ידעים אתם את חסד אדנינו ישוע המשיח כי בהיותו עשיר נעשה רש בעבורכם למען תעשירו על ידי רישו׃