Esaïe 9:6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Esaïe 40:14
את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו׃
Jean 1:9
האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
Romains 11:34
כי מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו׃
1 Corinthiens 1:24
אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים׃
1 Corinthiens 1:30
וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון׃
Colossiens 2:3
אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃
Proverbes 2:6
כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃
Proverbes 2:7
וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם׃
Romains 1:22
ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים׃
Proverbes 24:5
גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כח׃
Ecclesiaste 7:19
החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר׃
Ecclesiaste 9:16-18
16
ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים׃
17
דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים׃
18
טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה׃