Proverbes 2:18
כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃
Proverbes 2:19
כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃
Proverbes 5:5
רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו׃
Proverbes 9:18
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃
Ecclesiaste 7:26
ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃