Proverbes 4:1
שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃
Proverbes 5:7
ועתה בנים שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי׃
Proverbes 8:32
ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו׃
Proverbes 8:33
שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃
1 Corinthiens 4:14
ולא לביש אתכם אני כתב הדברים האלה כי אם מזהיר אתכם כבני האהובים׃
1 Corinthiens 4:15
כי גם אם היו לכם רבבות אמנים במשיח אין לכם אבות רבים כי אנכי הולדתי אתכם בישוע המשיח על ידי הבשורה׃
Galates 4:19
בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃
1 Jean 2:1
בני הנני כתב אליכם את זאת לבלתי תחטאו ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישוע המשיח הצדיק׃