Proverbes 6:24-35
24
לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃
25
אל תחמד יפיה בלבבך ואל תקחך בעפעפיה׃
26
כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד׃
27
היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה׃
28
אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה׃
29
כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה׃
30
לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב׃
31
ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן׃
32
נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃
33
נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה׃
34
כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום נקם׃
35
לא ישא פני כל כפר ולא יאבה כי תרבה שחד׃
Proverbes 7:22
הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃
Proverbes 7:23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
Proverbes 9:18
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃
Proverbes 23:27
כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃
Proverbes 23:28
אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃
Ecclesiaste 7:26
ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃
Hébreux 12:15
והזהרו פן יש בכם איש מתאחר מחסד אלהים פן יוגיעכם שרש פרה לענה ויטמאו בו רבים׃
Hébreux 12:16
פן ימצא בכם זנה או חלל כעשו אשר בנזיד אחד מכר את בכורתו׃
Juges 16:4-6
4
ויהי אחרי כן ויאהב אשה בנחל שרק ושמה דלילה׃
5
ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנהו לענתו ואנחנו נתן לך איש אלף ומאה כסף׃
6
ותאמר דלילה אל שמשון הגידה נא לי במה כחך גדול ובמה תאסר לענותך׃
Juges 16:15-21
15
ותאמר אליו איך תאמר אהבתיך ולבך אין אתי זה שלש פעמים התלת בי ולא הגדת לי במה כחך גדול׃
16
ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות׃
17
ויגד לה את כל לבו ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי כי נזיר אלהים אני מבטן אמי אם גלחתי וסר ממני כחי וחליתי והייתי ככל האדם׃
18
ותרא דלילה כי הגיד לה את כל לבו ותשלח ותקרא לסרני פלשתים לאמר עלו הפעם כי הגיד לה את כל לבו ועלו אליה סרני פלשתים ויעלו הכסף בידם׃
19
ותישנהו על ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את שבע מחלפות ראשו ותחל לענותו ויסר כחו מעליו׃
20
ותאמר פלשתים עליך שמשון ויקץ משנתו ויאמר אצא כפעם בפעם ואנער והוא לא ידע כי יהוה סר מעליו׃
21
ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסירים׃
Psaumes 55:21
חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃
Hébreux 4:12
כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃