Proverbes 2:16
להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
Proverbes 6:24
לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃
Proverbes 7:21
הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו׃
Apocalypse 17:2-6
2
אשר זנו אתה מלכי האדמה וישכרו שכני תבל מיין תזנותה׃
3
ויוליכני ברוח המדברה וארא והנה אשה ישבת על חיה אדמה כתולע מלאת שמות גדופים ולה שבעה ראשים ועשר קרנים׃
4
והאשה לבושה ארגמן ושני והיא מכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים ובידה כוס זהב מלאה תועבות וטמאת תזנותה׃
5
ועל מצחה כתוב שם סוד בבל הגדולה אם הזנות ותועבות האדמה׃
6
וארא את האשה שכורה מדם הקדשים ומדם עדי ישוע ואשתומם על המראה שמה גדולה׃
Psaumes 55:21
חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃