Proverbes 10:21
שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃
Proverbes 14:32
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃
Job 4:21
הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה׃
Job 36:12
ואם לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו בבלי דעת׃
Proverbes 14:14
מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב׃
Psaumes 81:12
ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם׃
2 Pierre 2:15-22
15
את הדרך הישר עזבו ויתעו וילכו בדרך בלעם בן בעור אשר אהב שכר העולה׃
16
ותהי לו תוכחת על חטאתו כי הבהמה האלמת דברה בקול אדם ותעצר באולת הקסם׃
17
בארות בלי מים המה עבים נדפים בסערה אשר שמור להם חשך אפלה לעולם׃
18
כי בדברם בגאות דברי שוא יצודו בתאות הבשר על ידי זמתם את אשר אך נמלטו מידי ההלכים בדרך תועה׃
19
חפשה יבטיחו להם והם בעצמם עבדים לשחת כי האיש עבד לאשר נכבש ממנו׃
20
כי אחרי המלטם מטמאת העולם בדעת אדנינו ומושיענו ישוע המשיח אם שבו והטבעו בתוכן ונכבשו אחריתם תהיה רעה מראשיתם׃
21
טוב היה להם לא לדעת את דרך הצדקה מאשר ידעהו ונסגו אחור מן המצוה הקדושה המסורה להם׃
22
ויקר להם כאשר יאמר משל האמת הכלב שב על קאו והחזיר עלה מן הרחצה להתגלל ברפש׃